Üvegzseb esete a sánta kutyával

 

Az információs társadalom Madách műhelyében első osztályú utópia lehetett volna. A mindenható tudás korlátlanul terjed, és lehetővé teszi az emberek tömegeinek felemelkedését. A tudomány eljut a legkisebb falvakba is. Az igazság akadálytalanul utat tör magának, hiszen a világháló félresöpri a cenzorokat. De hol itt az utópia megbicsaklása? Lucifer készen áll a válasszal: „Az információ fogalma nem tesz különbséget igaz és hamis között, Te, Uram, angyalaiddal csak terjeszd az igazságot, az én ügynökeim majd terjesztik a hazugságot, meglátjuk, mire megyünk együtt?”

Ma már látjuk, Lucifer ismét sikerrel vette fel a harcot. Nyomtatott és elektronikus médiumok tömegei terjesztik folyamatosan az információt, a félinformációt, az álinformációt és a dezinformációt, s e folyamat mára elérte azt a pontot, ahol az igényesen informálódni kívánó ember annál inkább alulinformáltnak érezheti magát, mennél több információt fogyaszt. Van, aki úgy reagál e frusztrációra, hogy elfordul az információs forrásoktól, nem olvas újságot, nem hallgat rádiót, nem néz tévét. Más bízik abban, hogy személyes intelligenciája képessé teszi a hatékony szelekcióra. Hogy ez nagyon ritkán sikerül, azt jól mutatja az a rengeteg konfliktus és álkonfliktus, mely az informálatlanság következménye. Az embereknek egyre inkább az az érzésük, hogy az információ zuhatagban tudatlanok maradnak. Nem kell messzire menni kiáltó példákért. De, hogy a szűklátókörű, hazai politikai aktualizálás vádja ne érhessen, inkább mégis határon túli példával élek: elegendő az iraki háborúval kapcsolatban napvilágra került dezinformációk tömegére utalni. A hatalom nem is csinál titkot abból, hogy céljai elérése érdekében tudatosan adagolja, torzítja, manipulálja az információt.

Itt az idő, hogy szembenézzünk az információs társadalom legfontosabb kihívásával, a hazugsággal.

A történelem bőven szolgál mintával arra vonatkozóan, hogy egy-egy tömegesen megjelenő, károsnak ítélt társadalmi jelenség ellen hogyan lehet védekezni. A válasz keresésekor nem lehet kétségünk afelöl, hogy – akárcsak a társadalmak más káros jelenségeinek többsége – a hazugság is eredendően a javak elosztásának módjával kapcsolatos.

Az első védekező reakció a „ne ölj!” parancsa volt. A szemet szemért, fogat fogért világában óriási lépés volt az anyagi javakért folytatott harcban az emberi élet védelmének törvénybe iktatása.

A másik fontos lépés a „ne lopj!” parancsa volt. A közösségi tulajdon világából a magántulajdon világa felé történő fejlődés során előbb-utóbb törvényt kellett alkotni a tulajdon védelmére. A „ne lopj!” parancsa sok évszázad során a büntető törvénykönyvek ezernyi vagyonvédelmi paragrafusának közös gyökeréül szolgált.

Most meg kell alkotnunk az információs társadalom alaptörvényét: „ne hazudj!”. A parancs nem lesz igazán új: szerepelt a cserkészek majd az úttörők alkotmányában is. De most nem arról van szó, hogy magánéletünkben nem szabad hazudnunk, hanem annál sokkal többről.

Ha azt mondjuk, hogy az információs társadalomban a vagyonnál is fontosabb érték az információ, mert helyes információval vagyonokat lehet keresni, hibás információkra alapozott döntések nyomán viszont vagyonokat veszíthetünk, csak a dolog kevésbé fontos oldalát ragadtuk meg. Az információ ugyanis a demokrácia keretei között a „demokratikus hatalomgyakorlás” legfontosabb eszköze, és ezáltal az információ az emberek tömeges manipulálásának eszközévé válhat, ezáltal éppen a demokrácia korlátozójává, sírásójává válhat. Régi magyar mondás szerint „a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát”. De mi van akkor, ha az ember hazugsága a korszerű média szárnyain fénysebességgel terjed? Vak, aki nem látja, hogy az egyirányúsított információ, a tömeges tudatmanipuláció milyen óriási társadalomformáló erő. Már a létező szocializmus évtizedeiben is tapasztalhattuk erejét, pedig akkor még csak ábrándozhattunk olyan hatékony médiáról, mint ami most birtokunkban van. Vak, aki nem látja, hogy a hazugság uralma ellen védeni kell a társadalmat. De hogyan? Úgy, hogy a hazugságot nemcsak morális értelemben ítéljük el, hanem törvényileg is: bűncselekménynek nyilvánítjuk, és elkövetőit törvényben meghatározott szankciókkal sújtjuk.

A magyar büntető kódex nem ismeri a társadalom egészének vagy nagy részének információs jogait sértő hazugság fogalmát. Talán a rémhírterjesztés tényállása áll a legközelebb ahhoz, amiről ezen írás szól, de ott nem információs jogok sérelméről, hanem félelemkeltésről van szó. Nem alkalmasak a kívánatos védelemre a személyiségi jogok sérelmével kapcsolatos polgári jogi szabályok sem. Akit valamely hazug állítás személyében sért, bírósághoz fordulhat. Ha a hazugság vélelme be is igazolódik, az elkövető nem válik „bűnössé”, a bíróság valamilyen jóvátételre vagy kárpótlásra ítélheti, de nem büntetheti, és ez az elkövető számára nem jelent olyan elrettentést, amely további hazugságok elkövetését meggátolná. De nem is ez az igazán fontos. A dolog lényege az, hogy a társadalom eléggé széles rétegeinek információs jogait sértő hazugság (a továbbiakban a „hazugság” fogalmát mindig e jelzős szerkezet értelmében használjuk) éppen olyan bűncselekmény, mint a lopás, csalás, hamisítás. Sőt, társadalmi veszélyessége nagyobb, mivel nem egyes emberek, hanem emberek tömegeinek jogát sérti. Az ilyen hazugság ugyanis jellemzően azoktól származik, akik a társadalom széles rétegeinek életkörülményeit meghatározzák, ezek elsősorban a politikusok, másodsorban a politikusokat kiszolgáló médiamunkások. A hazugság lehetséges forrásait persze még gondolatban sem szabad a fenti két csoportra korlátozni.

A hazugság törvényi tilalma és szankcionálása természetesen megköveteli a hazugság fogalmának szabatos meghatározását. „Aki az írott vagy elektronikus média segítségével tudatosan olyant állít vagy egyértelműen sugall, mely alkalmas arra, hogy a társadalom széles rétegeiben a valóságostól eltérő, hamis kép jöjjön létre annak érdekében, hogy a társadalom egyes rétegei gazdasági, erkölcsi vagy politikai előnyhöz jussanak vagy a társadalom más rétegei gazdasági, erkölcsi vagy politikai hátrányba kerüljenek, bűncselekményt követ el”. Nyilvánvaló, hogy a társadalom széles rétegeinek életesélyeit befolyásoló hazugság nem orvosolható semmiféle tömeges jóvátétellel vagy kárpótlással. Az ilyen, káros társadalmi jelenség visszaszorítása csak büntetés révén lehetséges.

Eklatáns példáját adja a közvélemény megtévesztésének egy nemrégiben megjelent újsághír. Az újság informátora szerint a főhivatal meghívásos közbeszerzési pályázatára úgy hívtak meg vállalkozókat, hogy a meghívottak közül csak egy pályázó rendelkezett a nyeréshez előírt feltétellel. Az így eleve nyertes helyzetbe hozott pályázó nyert. A főhivatal illetékese szerint ezzel szemben a nyertes a legalacsonyabb árajánlattal nyert. A hír mindenképpen hazugságot tartalmaz. Amennyiben az informátor igazat állít, hogy ti. a pályázat diszkriminatív volt, akkor a főhivatal illetékese hazudik, hiszen akkor nem a legalacsonyabb, hanem az egyetlen pályázat nyert. Ha a főhivatal illetékese mond igazat, akkor az informátor hazudik. Némi esélye persze van annak is, hogy valójából egyikük sem hazudik, csak ügyetlenül fogalmaztak, de ennek nincs jelentősége. A közvélemény megtévesztése így is, úgy is megtörtént, és az olvasó nem tudja eldönteni, ki mondott igazat.    

A fenti definíció megkísérli kikerülni azt a csapdát, hogy a jogszolgáltatást megterhelje az olyan hazugságok tömegeivel, melyeknél ugyan érvényesül a széles társadalmi rétegek információs jogainak sértése, de társadalmi hatásuk mégis elhanyagolható. Ez utóbbiak közé tartozhatnak pl. a bulvárlapok minden alapot nélkülöző, kitalált „sztorijai”, melyek esetleg több százezer emberhez is eljutnak, de ezen emberek társadalmi státusát, életesélyeit nem befolyásolják.

A hazugság törvényi tilalmának a mindennapok gyakorlatában történő megvalósítása természetesen további eljárási és elbírálási jogszabályok megalkotását kívánja meg. Ezek bemutatása nem lehet a jelen írás tárgya. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a hazugság törvényi tilalmának e koncepciója nem morális alapokról fakad (bár joggal fakadhatna onnét is), hanem egyértelműen a korrekt információhoz fűződő alapjog védelmének szándékából. Hasonlóan újból és újból hangsúlyozni kell, hogy nem egyes emberek információs jogairól, esetleg becsületéről, jó híréről van szó, hanem széles társadalmi rétegek jogairól. Ebben a megközelítésben a hazugság tilalmának kérdése a „közbizalom” kérdéskörébe tartozik.

Bizonyára a tisztelt Olvasó eddig eljutván elmereng azon, vajon miért hiányzik Büntető Törvénykönyvünkből a hazugság törvényi tilalma. Könnyebb válaszolni arra, hogy, ha eddig nem hiányzott, most miért van rá szükség? A válasz egyik fontos eleme, hogy a probléma a fejlett információs társadalom sajátja, s éppen ezekben az években, hónapokban ismertük fel, hogy micsoda társadalmi veszélyt képvisel a modern média hatékony hálózatain tömegesen terjesztett hazugság. Hangsúlyozni kell a modern média szerepét, hiszen tömegesen terjesztett hazugsággal találkozhattunk a primitív médiával rendelkező diktatúrákban is. A jelenlegi törvényalkotási igény történeti analógiáját abban az időszakban találhatjuk meg, amikor a monopóliumellenes törvények ill. a versenytörvények kialakultak. Napjainkra világszerte, de hazánkban is létrejöttek az igazi információs monopóliumok, s működésük káros hatásait is érezzük.

A hazugság törvényi tilalmának bevezetésével kapcsolatban nyilvánvalóan megfogalmazhatóak aggályok. Lássunk ezek közül néhányat!

A hazugság és az igazság közötti határ gyakran nehezen húzható meg.” Valóban, a hazugság gyakran nehezen azonosítható. Ez azonban más bűncselekményekre vonatkozóan is fennáll. Nagyon sok eljárás esetében az első és fontos lépés éppen annak eldöntése, hogy valójában történt-e bűncselekmény? Azt is látnunk kell, hogy a gazdasági-társadalmi fejlődés mentén a bűncselekmények aránya egyre inkább az intellektuális bűnözés felé tolódik el, és ez egy természetes következménye a növekvő iskolázottságnak. Az intellektuális bűnözés egy alfaja éppen a politikai bűnözés. A törvényi szabályozásnak egyik fontos feladata éppen az lenne, hogy a társadalom mennél szélesebb rétegeiben tisztuljon az igazság és hazugság fogalma, és növekedjék a hazugságmentes világ iránti igény. Az egyes emberek, de társadalmi csoportok is ismerjék fel, hogy a hazugságmentes világ megteremtése közös érdek, s annak érdekében tenni: figyelni, észrevenni, tiltakozni, eljárást kezdeményezni érdemes. Még fontosabb, hogy állampolgári kezdeményezésre hatóság indíthasson bírósági eljárást. Ha a hazugságok tömeges jelenlétét az emberek lemondó legyintéssel intézik el, akkor nyilvánvaló, hogy valami súlyos társadalmi problémáról van szó.  

A hazugságok nagy tömegéhez képest csak jelentéktelen számú ügy kerülhetne bíróság elé, azok nagy részében is lehetetlen lenne elmarasztaló ítéletet hozni.” Az érv nyilvánvalóan valós. De gondoljuk meg: az ittas vezetést elkövetők hány százaléka kap büntetést? Minden adócsalót utolérnek az adóellenőrök? Minden gyilkost elfognak? Az igazságszolgáltatásnak sohasem lehetett reális célja a teljes körű felderítés és felelősségre vonás. Az igazságszolgáltatás reális célja a társadalmi gyakorlat terelése a törvény példamutatásával. Csak egyetlen egy politikust ültessenek börtönbe hazugság miatt, és a többi százszor is meg fogja gondolni nyilvánosan elmondott mondatát, mielőtt száját kinyitná.

A hazugságokkal való foglalkozás elviselhetetlen mértékben túlterhelné az egyébként is túlterhelt hatóságokat”. Ez az érv is valós. Elfogadható-e azonban egy olyan vélekedés, hogy a bűncselekmények bármely csoportja azért legyen kizárva az igazságszolgáltatási rendszerből, mert túl sok a bűnügy? Nyilvánvalóan nem.

Az „üvegzseb törvény” elfogadásával a kormány és a parlament fontos döntést hozott a „ne lopj!” parancsának egy nagyon sajátos, késői, cizellált változata ellen vétők megbüntethetősége érdekében. Az üvegzseb törvény – minden erénye ellenére – még a termelő-szolgáltató társadalom sajátja, de már átvezet az információs társadalomhoz is: könnyen belátható, hogy a korrupció természetrajzához szorosan hozzátartozik az információ birtoklásával való visszaélés.

Itt az ideje, hogy a társadalom felismerje az információs korszak igazi veszélyeit, és megvédje magát.

 

dr. Locsmándi Miklós

Budapest, 2003. április 22.